Nhà vòm

27/09/2017

Mái Vòm

27/09/2017

Mái Vòm

27/09/2017

Mái Vòm

27/09/2017

Mái Kính Giếng Trời

27/09/2017

Mái Kính

27/09/2017

Nhà Tiền Chế

27/09/2017

Nhà Tiền Chế

27/09/2017

Nhà Tiền Chế

27/09/2017

Mái Vòm